از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
۱۳۵۳ه.ق.۱۳۶۰ه.ق.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۳۳۶ه.ق.۱۳۳۶ه.ق.
۱۳۴۳-۰۴-۲۱ه.ش.۱۳۴۳-۰۴-۲۱ه.ش.
۱۳۴۵ه.ش.۱۳۴۵ه.ش.
۱۳۴۷-۰۸-۲۴ه.ش.۱۳۴۷-۰۸-۲۴ه.ش.
۱۳۴۷-۰۸-۲۶ه.ش.۱۳۴۷-۰۸-۲۶ه.ش.
۱۳۵۰-۰۴-۱۳ه.ش.۱۳۵۰-۰۴-۱۳ه.ش.
۱۳۵۰-۰۹-۲۱ه.ش.۱۳۵۰-۰۹-۲۱ه.ش.
۱۳۵۰-۰۹-۲۷ه.ش.۱۳۵۰-۰۹-۲۷ه.ش.
۱۳۵۰ه.ش.۱۳۵۰ه.ش.
۱۳۵۲ه.ش.۱۳۵۲ه.ش.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۳۲۳ه.ق.۱۳۳۰ه.ق.
۱۳۲۳ه.ق.-
۱۳۲۶-۰۳ه.ق.۱۳۲۶-۰۵-۰۴ه.ق.
۱۳۳۰ه.ق.۱۳۳۰ه.ق.


توضیحات بیشتر:

تهران بزرگ‌ترین شهر و پایتخت ایران و مرکز استان تهران است. این شهر یکی از بزرگ‌ترین شهرهای غرب آسیا و بیست و هفتمین شهر بزرگ دنیا است. شهر تهران، در شمال کشور ایران و جنوب دامنه رشته‌رکوه البرز واقع شده‌است.

done in 0.4257 seconds