از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
۱۳۵۳ه.ق.۱۳۶۰ه.ق.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۳۶۹-۰۶-۲۴ه.ش.۱۳۶۹-۰۶-۲۴ه.ش.
۱۳۶۹ه.ش.۱۳۶۹ه.ش.
۱۳۷۴-۰۴-۳۰ه.ش.۱۳۷۴-۰۴-۳۰ه.ش.
۱۳۷۵-۰۶-۲۲ه.ش.۱۳۷۵-۰۶-۲۲ه.ش.
۱۳۷۵-۰۷-۰۸ه.ش.-
۱۳۷۵ه.ش.۱۳۷۵ه.ش.
۱۳۷۸ه.ش.۱۳۷۸ه.ش.
۱۳۸۱-۱۱ه.ش.۱۳۸۱-۱۱ه.ش.
۱۳۸۲-۱۱-۱۸ه.ش.۱۳۸۲-۱۱-۱۸ه.ش.
۱۳۸۴-۰۱-۱۹ه.ش.۱۳۸۴-۰۱-۱۹ه.ش.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
۱۳۰۸ه.ش.۱۳۰۸ه.ش.
۱۳۳۵ه.ق.۱۳۳۵ه.ق.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
-۱۳۲۶-۰۵-۰۴ه.ق.
--
۱۲۱۸ه.ق.-
۱۲۵۳ه.ش.۱۲۵۴ه.ش.
۱۲۷۳ه.ق.-
۱۳۰۴ه.ش.-
۱۳۱۰ه.ق.-
۱۳۱۴ه.ق.۱۳۱۵ه.ق.
۱۳۱۷ه.ق.-
۱۳۱۸ه.ق.۱۳۲۱ه.ق.


توضیحات بیشتر:

تهران بزرگ‌ترین شهر و پایتخت ایران و مرکز استان تهران است. این شهر یکی از بزرگ‌ترین شهرهای غرب آسیا و بیست و هفتمین شهر بزرگ دنیا است. شهر تهران، در شمال کشور ایران و جنوب دامنه رشته‌رکوه البرز واقع شده‌است.

done in 0.4352 seconds