از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
۱۳۵۳ه.ق.۱۳۶۰ه.ق.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۳۸۹-۰۶-۰۶ه.ش.۱۳۸۹-۰۶-۰۶ه.ش.
۱۳۹۱-۰۳-۲۴ه.ش.۱۳۹۱-۰۳-۲۴ه.ش.
۱۹۲۶-۰۳-۱۳م.۱۹۲۶-۰۳-۱۳م.
۱۹۴۴-۰۹-۲۳م.۱۹۴۴-۰۹-۲۳م.
۱۹۶۶-۱۱-۱۳م.۱۹۶۶-۱۱-۱۳م.
۱۹۷۱-۱۱م.۱۹۷۱-۱۱م.
۲۰۲۰-۰۴-۰۱ه.ق.-
۲۰۲۰-۰۴-۰۱ه.ق.۲۰۲۰-۰۴-۰۱ه.ق.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
-۱۳۲۶-۰۵-۰۴ه.ق.
--
۱۲۱۸ه.ق.-
۱۲۵۳ه.ش.۱۲۵۴ه.ش.
۱۲۷۳ه.ق.-
۱۳۰۴ه.ش.-
۱۳۱۰ه.ق.-
۱۳۱۴ه.ق.۱۳۱۵ه.ق.
۱۳۱۷ه.ق.-
۱۳۱۸ه.ق.۱۳۲۱ه.ق.


توضیحات بیشتر:

تهران بزرگ‌ترین شهر و پایتخت ایران و مرکز استان تهران است. این شهر یکی از بزرگ‌ترین شهرهای غرب آسیا و بیست و هفتمین شهر بزرگ دنیا است. شهر تهران، در شمال کشور ایران و جنوب دامنه رشته‌رکوه البرز واقع شده‌است.

done in 0.2361 seconds