از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
۱۳۵۳ه.ق.۱۳۶۰ه.ق.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۲۹۶ه.ش.-
۱۲۹۷ه.ش.۱۲۹۷ه.ش.
۱۲۹۸ه.ش.۱۲۹۸ه.ش.
۱۳۰۳-۰۳-۰۵ه.ش.۱۳۰۳-۰۳-۰۵ه.ش.
۱۳۰۳-۰۳-۳۱ه.ش.۱۳۰۳-۰۳-۳۱ه.ش.
۱۳۰۴ه.ش.۱۳۰۴ه.ش.
۱۳۰۵ه.ش.۱۳۰۵ه.ش.
۱۳۰۹-۰۳-۰۲ه.ش.۱۳۰۹-۰۳-۰۲ه.ش.
۱۳۱۲ه.ش.۱۳۱۲ه.ش.
۱۳۱۷ه.ش.۱۳۱۷ه.ش.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
-۱۲۳۹ه.ق.
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
-۱۳۲۶-۰۵-۰۴ه.ق.
--
۱۲۱۸ه.ق.-
۱۲۵۳ه.ش.۱۲۵۴ه.ش.
۱۲۷۳ه.ق.-
۱۳۰۴ه.ش.-
۱۳۱۰ه.ق.-
۱۳۱۴ه.ق.۱۳۱۵ه.ق.
۱۳۱۷ه.ق.-
۱۳۱۸ه.ق.۱۳۲۱ه.ق.


توضیحات بیشتر:

تهران بزرگ‌ترین شهر و پایتخت ایران و مرکز استان تهران است. این شهر یکی از بزرگ‌ترین شهرهای غرب آسیا و بیست و هفتمین شهر بزرگ دنیا است. شهر تهران، در شمال کشور ایران و جنوب دامنه رشته‌رکوه البرز واقع شده‌است.

done in 0.4403 seconds