از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
۱۳۵۳ه.ق.۱۳۶۰ه.ق.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۳۲۴ه.ق.۱۳۲۴ه.ق.
۱۳۲۶ه.ش.۱۳۲۶ه.ش.
۱۳۲۶ه.ش.۱۳۲۸ه.ش.
۱۳۳۳ه.ش.۱۳۳۳ه.ش.
۱۳۵۰-۰۸ه.ش.۱۳۵۰-۰۸ه.ش.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
--
۱۲۶۳ه.ش.۱۲۶۳ه.ش.
۱۲۸۹ه.ق.۱۲۸۹ه.ق.
۱۲۹۰-۰۴-۰۶ه.ق.۱۲۹۰-۰۴-۰۶ه.ق.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۳۲۳ه.ق.۱۳۳۰ه.ق.
۱۳۲۳ه.ق.-
۱۳۲۶-۰۳ه.ق.۱۳۲۶-۰۵-۰۴ه.ق.
۱۳۳۰ه.ق.۱۳۳۰ه.ق.


توضیحات بیشتر:

تهران بزرگ‌ترین شهر و پایتخت ایران و مرکز استان تهران است. این شهر یکی از بزرگ‌ترین شهرهای غرب آسیا و بیست و هفتمین شهر بزرگ دنیا است. شهر تهران، در شمال کشور ایران و جنوب دامنه رشته‌رکوه البرز واقع شده‌است.

done in 0.3533 seconds