از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
۱۳۵۳ه.ق.۱۳۶۰ه.ق.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۲۶۱ه.ق.۱۲۶۱ه.ق.
۱۲۶۲ه.ش.۱۲۶۲ه.ش.
۱۲۶۳ه.ق.۱۲۶۳ه.ق.
۱۲۶۴ه.ش.۱۲۶۴ه.ش.
۱۲۶۴ه.ق.۱۲۶۴ه.ق.
۱۲۷۱ه.ش.۱۲۷۱ه.ش.
۱۲۷۲-۱۱-۱۹ه.ق.۱۲۷۲-۱۱-۱۹ه.ق.
۱۲۷۳-۰۳ه.ش.۱۲۷۳-۰۳ه.ش.
۱۲۷۳ه.ق.۱۲۷۳ه.ق.
۱۲۷۴ه.ش.۱۲۷۴ه.ش.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
--
۱۲۶۳ه.ش.۱۲۶۳ه.ش.
۱۲۸۹ه.ق.۱۲۸۹ه.ق.
۱۲۹۰-۰۴-۰۶ه.ق.۱۲۹۰-۰۴-۰۶ه.ق.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۳۲۳ه.ق.۱۳۳۰ه.ق.
۱۳۲۳ه.ق.-
۱۳۲۶-۰۳ه.ق.۱۳۲۶-۰۵-۰۴ه.ق.
۱۳۳۰ه.ق.۱۳۳۰ه.ق.


توضیحات بیشتر:

تهران بزرگ‌ترین شهر و پایتخت ایران و مرکز استان تهران است. این شهر یکی از بزرگ‌ترین شهرهای غرب آسیا و بیست و هفتمین شهر بزرگ دنیا است. شهر تهران، در شمال کشور ایران و جنوب دامنه رشته‌رکوه البرز واقع شده‌است.

done in 0.2892 seconds