از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
۱۳۵۳ه.ق.۱۳۶۰ه.ق.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۲۹۳ه.ش.۱۲۹۳ه.ش.
۱۲۹۴ه.ق.۱۲۹۴ه.ق.
۱۲۹۸ه.ش.۱۲۹۸ه.ش.
۱۲۹۹ه.ش.۱۲۹۹ه.ش.
۱۳۰۳ه.ق.۱۳۰۳ه.ق.
۱۳۰۶-۰۸-۱۱ه.ش.۱۳۰۶-۰۸-۱۱ه.ش.
۱۳۰۶ه.ش.۱۳۰۶ه.ش.
۱۳۰۷ه.ش.۱۳۰۷ه.ش.
۱۳۰۸ه.ش.۱۳۰۸ه.ش.
۱۳۱۰ه.ق.۱۳۱۰ه.ق.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
-۱۳۲۶-۰۵-۰۴ه.ق.
--
۱۲۱۸ه.ق.-
۱۲۵۳ه.ش.۱۲۵۴ه.ش.
۱۲۷۳ه.ق.-
۱۳۰۴ه.ش.-
۱۳۱۰ه.ق.-
۱۳۱۴ه.ق.۱۳۱۵ه.ق.
۱۳۱۷ه.ق.-
۱۳۱۸ه.ق.۱۳۲۱ه.ق.


توضیحات بیشتر:

تهران بزرگ‌ترین شهر و پایتخت ایران و مرکز استان تهران است. این شهر یکی از بزرگ‌ترین شهرهای غرب آسیا و بیست و هفتمین شهر بزرگ دنیا است. شهر تهران، در شمال کشور ایران و جنوب دامنه رشته‌رکوه البرز واقع شده‌است.

done in 0.3029 seconds