از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
۱۳۵۳ه.ق.۱۳۶۰ه.ق.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۳۱۱-۰۶-۰۶ه.ش.۱۳۱۱-۰۶-۰۶ه.ش.
۱۳۱۱-۰۸-۱۳ه.ش.۱۳۱۱-۰۸-۱۳ه.ش.
۱۳۱۱ه.ق.۱۳۱۱ه.ق.
۱۳۱۲-۰۱-۱۰ه.ش.۱۳۱۲-۰۱-۱۰ه.ش.
۱۳۱۲-۰۷ه.ش.۱۳۱۲-۰۷ه.ش.
۱۳۱۳-۰۷ه.ش.۱۳۱۳-۰۷ه.ش.
۱۳۱۳-۱۰-۱۸ه.ق.۱۳۱۳-۱۰-۱۸ه.ق.
۱۳۱۴ه.ش.۱۳۱۴ه.ش.
۱۳۱۵-۱۱-۲۱ه.ش.۱۳۱۵-۱۱-۲۱ه.ش.
۱۳۱۸ه.ش.۱۳۱۸ه.ش.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۳۲۳ه.ق.۱۳۳۰ه.ق.
۱۳۲۳ه.ق.-
۱۳۲۶-۰۳ه.ق.۱۳۲۶-۰۵-۰۴ه.ق.
۱۳۳۰ه.ق.۱۳۳۰ه.ق.


توضیحات بیشتر:

تهران بزرگ‌ترین شهر و پایتخت ایران و مرکز استان تهران است. این شهر یکی از بزرگ‌ترین شهرهای غرب آسیا و بیست و هفتمین شهر بزرگ دنیا است. شهر تهران، در شمال کشور ایران و جنوب دامنه رشته‌رکوه البرز واقع شده‌است.

done in 0.3978 seconds