آخرین ویرایش : February 21, 2015

احلام التمیمی


توضیحات بیشتر:
  • نام کامل وی احلام عبدالحسین خضیر التمیمی می باشد . او پژ وهشگر و شاعر عراقی است .
  • وی در مرکز اجرایی معاون قضایی ، قاضی دادگاه احوال شخصیه و بزه ، مسئول تحقیق و تفحص در محله کراده بغداد ، دادستان حوادث و نیز دادستان کل در دادگاه حوادث کرخ 2003 می باشد .
  • وی از خانواده ای اهل تجارت و بازرگانی است .

done in 0.0516 seconds