آخرین ویرایش : March 7, 2015

احمد الکرکوکی

مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس نمایندگان عراق

( از ۱۹۳۷م. )
نماینده کرکوک


تاریخ تولد ۱۸۸۱م.
تاریخ درگذشت ۱۹۷۱م.
محل درگذشت شهر بغداد
ملیت کشور عراق
قومیت کرد

توضیحات بیشتر:
  • احمد الکرکوکی معروف به احمد آغا آل کرکوکلی زاده است .
  • وی از تجّار بغداد بود .

done in 0.0499 seconds