آخرین ویرایش : March 8, 2015

احمد پاشا البابان

محل درگذشت شهر بغداد
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

نام وی خالد پاشا بیگلر بیگ است . وی حاکم منطقه کوی و حریر بود ، حاک بابان . او در جنگ ضروس با ارتش علی مردان خان ( ارتش ایران ) درگیر شد و بر او پیروز گشت . وی همراه سپاهی از « کوی و حریر » از راه « زهاب » به کرمانشاه حمله نمود ، اما بدون هیچ اتفاقی دوباره بازگشت . بین او و برادرش محمد پاشا ( حاکم قلعه جوالان ) نزدیکی های سلیمانیه پیوسته درگیری و نزاع و دشمنی وجود داشت .


done in 0.046 seconds