آخرین ویرایش : April 13, 2015

احمد زیدان خلف جفال


توضیحات بیشتر:

وی شیخ قبیله « جفال » عشیره « آلبو عیسی » ساکن در سامرا و تکریت و منسوب به سادات رضوی است .


done in 0.0216 seconds