آخرین ویرایش : May 17, 2015

احمد عبد علی


توضیحات بیشتر:

وی شیخ عشیره « الاکصار » از قبیله « الزیود » ساکن در منطقه دیوانیه و منسوب به سادات است .


done in 0.0141 seconds