آخرین ویرایش : June 22, 2015

أدیب الجادر

مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت اقتصاد عراق

( از ۱۹۶۷م. تا ۱۹۶۸م. )
در زمان نخست وزیری طاهر یحیی

رئیس

عضوdone in 0.0174 seconds