آخرین ویرایش : July 13, 2015

یاسین شاکر محمود

تاریخ تولد ۱۹۳۶م.
محل تولد شهر سامرا

توضیحات بیشتر:
  • نقاشی را در استودیو هنر «حافظ الدروبی» فرا گرفت.
  • هنرمند برپاکننده یک نمایشگاه شخصی، شرکت در اغلب نمایشگاه های انجمن امپرسیونیست ها  و انجمن هنرمندان عراق در داخل و خارج عراق، عضو انجمن هنرمندان هنرهای تجسمی عراق، عضو  اتحادیه  اهنرمندان و عضو انجمن  امپرسیونیست ها، رئیس بخش هنری در سازمان گردشگری و ناظر هنری در وزارت جوانان.

done in 0.0236 seconds