آخرین ویرایش : July 19, 2015

اسماعیل پاشا

مناصب و مشاغل


حاکم

شهر عقره


وی در خلال حمله محمد پاشا السورانی حاکم عقره بود اما تا زمان مرگ محمد پاشا السورانی موفق به بازپسگیری عقره نشد.

شهر عمادیه (آمیدی)


بعد  از مرگ رسول پاشا


محل درگذشت شهر کربلا
ملیت کشور عراق
قومیت کرد

توضیحات بیشتر:

او بعد از حاکمیت عمادیه حاکم منطقه بادینان شد و در سال 1835 و با حمله «اینجه بایر اقدار محمد پاشا» والی موصل به قلعه العمادیه «نیروا» عقب نشینی کردو با بازگشت والی موصل و همکاری وجوه اهالی العمادیه در سال 1843 حکومت را به دست گرفت با محاصره ارتش صدراعظم «مصطفی رشید پاشا» خود را تسلیم کرد و به بغداد اعزام شده مدتی در زندان ماند، سپس وال کربلا شد.


done in 0.0286 seconds