آخرین ویرایش : July 28, 2015

اسماعیل ناجی

مناصب و مشاغل


موسس

مجله پزشکی العیادة الشعبیه


این مجله به صورت گسترده در مدارس عراق توزیع می شد که در ان به انتقال علم پزشکی و علوم مربوط به آن در سطح درک طبقات میانی جامعه می پرداخت.

دبیرکل


آثار


نویسنده


تاریخ تولد ۱۹۱۶م.
تاریخ درگذشت ۱۹۷۰م.
محل تولد شهر بغداد
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • فارغ التحصیل دانشکده پزشکی 1940، طی چندین دوره پزشکی و دریافت تخصص در رشته پزشکی داخلی.
  • پزشک، نویسندهف وی اولین عراقی بود که مطبی مردمی را درسال 1948 تأسیس  کرد که در آن به معالجه فقرا می پرداخت، او برادر خالد ناجی داود الزبیدی بود.
  • تألیفات: نگارش مقالات و انتشار داستان ها در روزنامه «الهاتف» که صاحب امتیاز آن الخلیلی بود.

done in 0.0354 seconds