آخرین ویرایش : August 2, 2015

یحیی (ق)

مناصب و مشاغل


نماینده


حوادث مهم زندگی


تبعید به

شهر نجف


فعالیت طی این دوره در زمینه افتتاح کلاسی در مدرسه خصوصی «الغری» با هدف مبارزه با بی سوادی


آثار


نویسنده


تاریخ درگذشت ۱۹۶۶م.
محل تولد شهر موصل

توضیحات بیشتر:
  • ملقب به (ق)که اختصار نام قحطان می باشد که هم نسلان وی به جهت حماسه و شور و اشتیاقی که او نسبت به عربیت داشت و مدیریت مدرسه (القحطانیة) و به دلیل شجاعت ملی که از خود نشان داد این نام را به وی اطلاق کردند. نام وی در اسناد و مدارک رسمی یحیی عبدالرحمن می باشد.
  • از جمله پیشگامان تئاتر در موصل
  • بعد از طی دوره تبعید به موصل بازگشت و در زمینه انتشار اندیشه های ملی گرایانه به مشارکت پرداخت.
  • فعالیت به همراه محمد حدید و دوستان خود در جبهه ملی طی دهه پنجاه میلادی که به دنبال آن بارها در زندان های عراق بازداشت شد.
  • فعالیت با مرکز «بیت الغلامی» در تالیف نمایشنامه های ملی گرایانه.

done in 0.0274 seconds