آخرین ویرایش : August 4, 2015

أغناطیوس أفرام برصوم الاول

تاریخ تولد ۱۸۸۷م.
تاریخ درگذشت ۱۹۵۷م.
محل تولد شهر موصل
محل درگذشت شهر حمص
ملیت کشور عراق

done in 0.0531 seconds