آخرین ویرایش : August 14, 2015

یحیی سلوم العباسی


توضیحات بیشتر:
  • نام کامل وی یحیی سلوم محمد العباسی الخطاط می باشد.
  • مولف و نویسنده پیرامون هنر خوشنویسی عربی، مدرس، انجام فعالیت تجاری با بهره گیری از توانایی خود در خوشنویسی
  • نگارش اولین مقاله درباره خط در مجله «المعلم الجدید» 1963
  • دو بار موفق به نگارش قرآن کریم شد.

done in 0.0221 seconds