آخرین ویرایش : August 24, 2015

اموری الحسناوی

معروف به : اموری هادی کاظم


توضیحات بیشتر:

پژوهشگر آمار در وزارت برنامه ریزی 1969، کارشناس امار در مرکز توصعه صنعتی دانشگاه بین المللی «العربیة» 1970، استادیار در دانشگاه های الجزایر 1980، یکی از مؤسسان هیئت مدیره انجمن علوم آماری عراق، مشارکت در کنفرانس ساخت نمونه های تطبیقی در بلونیا.وی اولین عراقی به شمار میرود که پژوهشی را پیرامون الگوی توزین هزینه ها ی مصرفی طبقه بندب شده بر اساس ترکیب سنی در عراق منتشر کرد.


done in 0.027 seconds