آخرین ویرایش : September 5, 2015

یوحنا جرجیس عزو

تاریخ تولد ۱۸۷۷م.
تاریخ درگذشت ۱۹۵۴م.
محل تولد شهر موصل

توضیحات بیشتر:
  • نیل به مقام کاهن 1916، دبیر اسقف اعظم افرام رحمانی 1918 در بیروت و بازگشت به موصل در سال 1921
  • فعالیت به عنوان مدرس در دانشسرای «مار یوحنا الحبیب»
  • رئیس دیر «مار بهنام الشهید» 1924
  • نیل به مقام «خور فسقفوس» در کلیسای «مارجرجیس» بیروت 1941
  • نگارش و انتشار چندین پژوهش و مقاله در کجله «المشرق» چاپ لبنان 1933 و در نشریاتی چون «الاحد»، «المسرة»، «رسالة قلب یسوع» و «الآثار الشرقیة»

done in 0.0288 seconds