آخرین ویرایش : October 6, 2015

باسم دخیل مراد العابدی

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزشی


فوق لیسانس علوم قران و تفسیر


مناصب و مشاغل


مدیر

رئیس


آثار


نویسنده

" حول نقد آراء المفسرین عند الشیخ البلاغی "


عنوان پایان نامه فوق لیسانس وی


ملیت کشور عراق
رایانامه alabedy1@gmail.com

توضیحات بیشتر:
  • مدیر مرکز امور قرآنی در مؤسسه شهید محراب عراق، عضو کمیته عالی پاسداشت سال یاری قرآن، عضو هیئت عالی کنفرانس شیخ بلاغی در عراق، داوری مسابقات داخلی و بین المللی قرآن، ایراد سخنرانی هایی در مدارس دینی و انجمن ها.
  • تألیفات: مقالاتی در روزنامه «البلاغ» و پژوهش هایی در مجله «مآب القرآنیه»  داشته است.

done in 0.0282 seconds