آخرین ویرایش : October 6, 2015

باسم شنیار لفتة حسین العلیوی

محل سکونت استان بابل
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

وی شیخ قبیله «آلبو علیوی» از عشیره «المعامره» ساکن در استان بابل و از سادات علوی است.


done in 0.0226 seconds