آخرین ویرایش : October 9, 2015

باسم عباس کاطع العقیلی

مناصب و مشاغل


بازیکن

تیم فوتبال استقلال اهواز ایران

( از ۲۰۰۴م. تا ۲۰۰۵م. )

تیم فوتبال الطلبه عراق

( از ۲۰۰۰م. تا ۲۰۰۴م. )

تیم فوتبال الطلبه عراق

( از ۲۰۰۵م. تا ۲۰۰۶م. )

تیم فوتبال النجمه لبنان

( از ۲۰۰۶م. تا ۲۰۰۷م. )

تیم فوتبال باشگاه العربی قطر

( از ۲۰۰۷م. تا ۲۰۰۸م. )

تیم فوتبال ام صلال قطر

( از ۲۰۰۸م. )


تاریخ تولد ۱۹۷۹/۰۶م.
ملیت کشور عراق

done in 0.0251 seconds