آخرین ویرایش : October 20, 2015

باقر یعقوب محمد صالح الجریو

محل سکونت شهر نجف
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

وی یکی از شیوخ عشیره «آل جریو» ساکن در نجف و منسوب به سادات زیدی حسنی است.


done in 0.0196 seconds