آخرین ویرایش : October 24, 2015

یوسف رزق الله غنیمة

تاریخ تولد ۱۸۸۵م.
تاریخ درگذشت ۱۹۵۰م.
محل تولد شهر بغداد
محل درگذشت شهر لندن
مدفن شهر بغداد

توضیحات بیشتر:
  • طی تحصیلات مقدماتی 1906
  • مشارکت در چاپ روزنامه «صدی بابل» 1909
  • تاسیس کتابخانه «السلام» به همراه گروهی از دوستان خود 1919 و این کتابخانه هسته اصلی کتابخانه ملی کنونی عراق است
  • عضو هیئت مدیره استان بغداد 1922
  • نماینده استان بغداد1925
  • وزیر خواربار 1944
  • داستان نویس
  • مسلط به زبان های ترکی،فرانسوی،انگلیسی و کلدانی
  • انتشار آثار وی در مجله «لغة العرب» که صاحب امتیاز آن الکرملی بوده است.
  •  

done in 0.0364 seconds