آخرین ویرایش : November 30, 2015

بکر حاجی سفر غلام

ملیت کشور عراق
قومیت کرد

توضیحات بیشتر:

وی عضو کمیسیون دائمی پارلمان کردستان و نیز فراکسیون پارلمانی سبز.


done in 0.024 seconds