آخرین ویرایش : December 26, 2015

یونادیم یوسف کانا

تاریخ تولد ۱۹۵۱م.
محل تولد شهر خالدیه

توضیحات بیشتر:
  • طی دانشکده نظامی با رتبه ستوانی
  • از اعضای گروه دموکرات آشوری
  • عضو سندیکای مهندسان کردستان
  • عضو کمیسیون فرهنگ و روشنفکری
  • عضو مجلس حکومت انتقالی بعد از سقوط نظام صدام حسین

done in 0.028 seconds