آخرین ویرایش : January 23, 2016

بهجت صالح

تاریخ تولد ۱۸۹۱م.
تاریخ درگذشت ۱۹۳۶م.
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

نویسنده، نظامی، دریافت درجه نظامی سرهنگی.


done in 0.0261 seconds