آخرین ویرایش : February 13, 2016

"وادی الشفلح"

تاریخ درگذشت ۱۸۵۲م.
محل تولد "شهر صویره"
محل درگذشت "شهر طویریج در هندیه"

توضیحات بیشتر:
  • وادی بن شفلح بن شلال بن نجم
  • شیخ کل قبایل زبید به مدت بیست سال، مورد اعتماد نیروهای عثمانی به جهت نفوذ وی در میان عشایر، وی از سوی عثمانیان ملقب به پاشا شد و مدال دریافت کرد. تنها فرزند او بربوتی نام داشت که از امرای مشهور زبید شد.

done in 0.0229 seconds