آخرین ویرایش : February 23, 2016

توما قصیر

تحصیلات


محل تحصیل


مناصب و مشاغل


مدیر

صومعه زعفران (دیر الزعفران)


ارتقاء به مقام کشیش، ارتقاء به مقام اسقف 1912


حوادث مهم زندگی


مهاجرت به

شهر قدس


به منظور اجرای واجبات تشریفات و شرائع دینی

کشور مصر
تاریخ تولد ۱۸۷۰م.
تاریخ درگذشت ۱۹۵۱م.
محل تولد شهر موصل
ملیت کشور عراق
پیرو دین مسیحیت

توضیحات بیشتر:
  • نام کامل وی اثناسیوس توما قصیر می باشد.
  • اصلاح طلب، اسقف قلمرو اسقف نشین سریانی های ارتودوکس موصل.
  • روی آوردن به دنیای روحانی 1986، اسقف قلمرو اسقف نشین دیار بکر تا سال 1915 .
  • بازگشت به موصل و حضور در دیر زعفران به منظور مشارکت در انتخاب اسقف اعظم الیاس سوم 1917.
  • خدمت در قلمرو اسقف نشین موصل به مدت نه سال رئیس شورای شرعی تشخیص طایفه .
  • رئیس قلمرو اسقف نشین حلب 1929.
  • اسقف قلمرو اسقف نشین موصل برای مرتبه دوم 1933.
  • اقدام به انجام امور اصلاحی در زمینه ساخت و ساز ابنیه مذهبی، کلیسا و مدارس و ساختمان های خیریه.
  • تألیفاتی پیرامون تاریخ تشریفات و شعائر دینی و مقالاتی پیرامون اوراد و اذکاار مذهبی که در مجلات مسیحی به چاپ رسیده است.

done in 0.0265 seconds