آخرین ویرایش : March 4, 2016

وحیدالدین بهاءالدین


توضیحات بیشتر:
  • ترکمن
  • دیپلم تربیت معلم
  • نویسنده به زبان های عربی و ترکمنی
  • مدیر کتابخانه
  • مدرس در مقطع متوسطه
  • دعوت به بیشتر انجمن های شعری در بغداد
  • نخستین تجربه کاری وی در حوزه نویسندگی از سال 1947 با انتشار «خاطرات خود» در مطبوعات داخلی شروع شد.

done in 0.0369 seconds