آخرین ویرایش : April 4, 2016

جاسم احمد محمد حسین

محل سکونت شهر سامرا
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

وی شیخ قبیله «آلبو حاجم» عشیره «آلبو عظیم» سکن در سامرا و منسوب به سادات رضوی است.


done in 0.0235 seconds