آخرین ویرایش : April 22, 2016

جبیر حمزة جودة حافظ

محل سکونت شهر نجف
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

وی شیخ قبیله «الجبر» عشیره «آل الطویل» ساکن در نجف و منسوب به سادات علوی است.


done in 0.0314 seconds