آخرین ویرایش : April 23, 2016

وهاب شریف


توضیحات بیشتر:
  • وهاب رزاق حسن حبیب آل شریف الجبوری
  • رئیس خانه شعر در نجف
  • برنده چندین مسابقه
  • دریافت 9 مدال ابتکار از موسسات و دانشگاه ها و هفتاد گواهی خلاقیت
  • سردبیر دو مجله و روزنامه در نجف پس از 2003

done in 0.0426 seconds