از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
دهه ۱۹۷۰م.-


توضیحات بیشتر:

این شهر در استان مرکزی بحرین واقع است.

done in 0.0589 seconds