آخرین ویرایش : May 7, 2016

آیت الله سید جعفر محمدباقر علی طباطبایی بحرالعلوم

آثار


نویسنده

" اسرار العارفین "

( از ۱۹۳۲م. )

" تحفة الطالب "

( از ۱۹۲۸م. )

" تحفة العالم "


در دو جلد 1936-1935


سایر موارد


نام استادان وی


تاریخ تولد ۱۸۷۲م.
تاریخ درگذشت ۱۹۵۷م.
محل تولد شهر نجف
ملیت کشور عراق
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:
  • مرجع دینی(فقیه، عالم علم اصول، رجال و علم حدیث).
  • وی در کودکی پدر خود را از دست داد و تحت سرپرستی جدش ، سید علی قرار گرفت، پس از فراگیری مقدمات علوم ، سطوح عالی فقه و اصول را نزد آیات عظام آقا سید محمد کاظم یزدی، سید محمد بحرالعلوم و آخوند خراسانی فرا گرفت و به دریافت اجازه از آن ها نائل شد.
  • ایشان دومین مرجعی بودند که فتوی به ممانعت در عضویت حزب کمونیست پس از فتوای شیخ محمد حسین کاشف الغطاء داد، وی کمونیست را مخالف با اسلام و سایر ادیان می دانست و بر تمام مسلمانان در سایر نواحی و کشورها واجب دانست با این اندیشه ویرانگر با تمامی قوا کوشش و مبارزه کنند.
  • وی دارای شروح و حواشی بر رسائل علمی است .

done in 0.0268 seconds