آخرین ویرایش : June 5, 2016

هاشم جابر حسن جابر

محل سکونت شهر ناصریه

توضیحات بیشتر:
  • یکی از شیوخ عشیره «الیعقوب» و منسوب به سادات علوی

done in 0.0244 seconds