آخرین ویرایش : June 5, 2016

هاشم سرحان رومی عیاش الغالبی

محل سکونت شهر ناصریه

توضیحات بیشتر:
  • شیخ قبیله «آلبو کطفه» از عشیره «الغوالب» و منسوب به سادات

done in 0.0209 seconds