آخرین ویرایش : June 5, 2016

هاشم عبود طالب

محل سکونت استان نجف

توضیحات بیشتر:
  • شیخ قبیله «آلبو القیس» از عشیره «الموسوی» و منسوب به سادات موسوی

done in 0.0216 seconds