از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۲۵۶ه.ق.۱۲۵۶ه.ق.
۱۲۷۲ه.ش.۱۲۷۲ه.ش.
۱۲۸۱ه.ق.-
۱۳۱۴ه.ق.۱۳۱۴ه.ق.
۱۳۷۴ه.ق.-
۱۸۴۹م.-
۱۸۷۲م.-
۱۸۷۶م.۱۸۷۶م.
۱۸۷۹م.-
۱۸۸۰م.-
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
-۱۹۹۷م.
-۱۹۷۴م.
-۲۰۰۳-۰۸م.
-۲۰۰۳-۰۴-۱۰م.
--
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
-۱۹۵۳م.
-۱۹۷۱م.
--
--
--
--
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
-۱۹۷۰م.
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
۱۲۵۰ه.ق.-
۱۲۶۴ه.ق.-
۱۲۸۴ه.ق.-


توضیحات بیشتر:

این شهر مرکز استان نجف است و از مقدس‌ترین شهرهای شیعیان و مرکز قدرت سیاسی شیعیان در عراق بشمار می‌رود.

done in 0.2839 seconds