از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
۱۲۹۱-۰۸-۲۲ه.ش.۱۲۹۱-۰۸-۲۲ه.ش.
۱۳۰۶-۱۱-۱۶ه.ق.-
۱۳۱۲ه.ق.۱۳۱۲ه.ق.
۱۳۲۶-۱۰-۱۰ه.ق.۱۳۲۶-۱۰-۱۰ه.ق.
۱۳۲۹ه.ق.۱۳۲۹ه.ق.
۱۳۳۷ه.ق.۱۳۳۷ه.ق.
۱۳۵۵-۰۵-۲۶ه.ق.۱۳۵۵-۰۵-۲۶ه.ق.
۱۳۸۹-۱۲-۱۳ه.ق.۱۳۸۹-۱۲-۱۳ه.ق.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
-۱۹۵۳م.
-۱۹۷۱م.
--
--
--
--
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
-۱۹۷۰م.
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
۱۲۵۰ه.ق.-
۱۲۶۴ه.ق.-
۱۲۸۴ه.ق.-


توضیحات بیشتر:

این شهر مرکز استان نجف است و از مقدس‌ترین شهرهای شیعیان و مرکز قدرت سیاسی شیعیان در عراق بشمار می‌رود.

done in 0.3015 seconds