از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
-۱۹۹۷م.
-۱۹۷۴م.
-۲۰۰۳-۰۸م.
-۲۰۰۳-۰۴-۱۰م.
--
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
۱۲۶۳ه.ق.-
۱۲۸۱ه.ق.-
۱۳۰۴ه.ق.-
۱۳۰۸ه.ش.-
۱۳۱۰ه.ق.۱۳۲۲ه.ق.
۱۳۱۵-۰۶-۱۰ه.ق.۱۳۲۹ه.ق.
۱۳۴۰ه.ش.۱۳۵۴ه.ش.
۱۸۸۹م.۱۸۹۸م.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
-۱۹۷۰م.
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
۱۲۵۰ه.ق.-
۱۲۶۴ه.ق.-
۱۲۸۴ه.ق.-


توضیحات بیشتر:

این شهر مرکز استان نجف است و از مقدس‌ترین شهرهای شیعیان و مرکز قدرت سیاسی شیعیان در عراق بشمار می‌رود.

done in 0.2817 seconds