آخرین ویرایش : September 17, 2016

حسن الهدوای


توضیحات بیشتر:
  • نامکامل او حسن محمد الهداوی می باشد.
  • وی تحصیلات ابتدایی را در استان ذیقار و سپس تحصیلات متوسطه را در شهر ناصریه گذراند.
  • وی پژوهشگر حقوقی است.

done in 0.0285 seconds