آخرین ویرایش : November 12, 2016

ناصر رشید حلاوی

مناصب و مشاغل


رئیس

دانشگاه بصره عراق


  • رئیس گروه زبان عربی دانشکده ادبیات


آثار


نویسنده


تاریخ تولد ۱۹۳۴م.
تاریخ درگذشت ۱۹۹۹م.
محل تحصیل دانشگاه لندن
  • دکتری زبان و ادبیات عرب

توضیحات بیشتر:
  • مشارکت در کنفرانس عربی سازی در لیبی 1974
  • وی دارای کتبی آموزشی به منظور تدریس در دانشسراهای تربیت معلم بود

done in 0.0243 seconds