آخرین ویرایش : November 18, 2016

خضیر عباس المهر


توضیحات بیشتر:

وی محقق در حوزه اقتصاد می باشد. فعالیتهای وی تدریس تا سال 1952، کارمند وزارت بهداشت 1952-1959 بازگشت به عراق پس از فراغت از تحصیل در آلمان و فعالیت به عنوان محقق در وزارت نفت و سپس تغییر موقعیت شغلی در این وزارتخانه به عنوان مدیر پژوهش های اقتصادی و آماری، و نیز استاد راهنمای تعدادی از رساله های تحصیلات عالی، بازنشسته 1975، استاد مدعودر بعضی از دانشگاه های عربی 1977-1985 مشارکت با ارائه پژوهشهای خود در کنفرانس های عربی می باشد.

عنوان رساله وی : « اثر العوائد النفطیة علی تطور الاقتصاد العراقی» و انتشار تعداد زیادی از پژوهشها ی وی در مجلات عربی و منطقه ای بوده است.


done in 0.0285 seconds