آخرین ویرایش : November 18, 2016

خضیر کاظم حمود

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه ولز

( از ۱۹۵۰م. )
دکتری مدیریت تولید


مناصب و مشاغل


رئیس

انجمن اقتصاددانان عراق

( از ۱۹۸۸م. )
شاخه بصره

مدرس

دانشگاه بصره عراق


استاد مدیریت بازرگانی


آثار


نویسنده

" ادارة التسویق "

( از ۱۹۸۸م. )


محل تولد شهر بصره
ملیت کشور عراق

done in 1.0269 seconds