آخرین ویرایش : November 20, 2016

نافع ناصر حسین القصاب


توضیحات بیشتر:
  • محقق جغرافی
  • مشارکت در کنفرانس جغرافی آلمان که در هایدلبرگ برگزار شد 1966 و نیز حضور در کنفرانس جغرافیای جهانی در اتریش 1975

done in 0.0289 seconds