از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۹۶۱م.-
۱۹۶۲م.-
۱۹۶۲م.-
۱۹۶۲م.-
۱۹۶۲م.-
۱۹۶۲م.-
۱۹۶۳م.۱۹۶۳م.
۱۹۶۳م.-
۱۹۶۳م.-
۱۹۶۳م.-
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
-۲۰۰۱م.
-۲۰۰۴-۰۲م.
--
۲۰۰۶م.۲۰۰۶م.
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۹۳۵م.-
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۹۳۱م.-
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۹۱۷م.-


توضیحات بیشتر:

این شهر مرکز استان اربیل در منطقه خودگردان کردستان عراق است.

done in 0.2396 seconds